Adatvédelmi tudnivalók

ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA KÉSZÜLT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. HATÁLY

A KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-063183; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.; a továbbiakban: „Társaság”) a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) rögzíti a Társasághoz eljuttatott álláspályázatokkal kapcsolatosan a jelentkező (a továbbiakban: „Jelentkező”) természetes személyek személyes, illetve esetlegesen különleges adatait, amennyiben a Jelentkező jelentkezik a Társaság által meghirdetett állásokra.

Jelen Tájékoztató személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki a Társaság által bármilyen formában meghirdetett álláspályázatra beadja jelentkezését, és így személyes adatait a Társaság rendelkezésére bocsátja azok kezelése, illetve gyűjtése céljából.

2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, A TÁRSASÁG KAPCSOLÓDÓ BELSŐ SZABÁLYZATAI

A Társaság a munkavállalói adatok kezelésével összefüggésben figyelembe veszi az arra vonatkozó hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályokban foglaltakat, különös tekintettel

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) szóló 2016/679 rendeletében[1],
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).
 • a további, a jelen Tájékoztatóban hivatkozott ágazati jogszabályokban foglaltakat.

 

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Érintett: bármelyazonosítottvagyazonosítható természetes személy;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhezvagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

Az adatkezelő felelős jelen pontban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5. AZ EGYES ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

5.1 KEZELT ADATOK KÖRE

 1. A kezelt személyes adatok köre a Jelentkező által önkéntesen szolgáltatott, a Társaság részére közvetlenül, vagy munkaerő- közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a következők: önéletrajz adatai, ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, állandó lakcím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése.
 2. A Társaság annak tudatában veszi át és kezeli a személyes adatokat a munkaerő-közvetítőtől, hogy azokat a munkaerő-közvetítő a Jelentkező megfelelő tájékoztatásán alapuló, kifejezett és önként megadott hozzájárulásán alapulva szerezte meg. A munkaerő-közvetítő kötelessége, hogy az említett hozzájárulást, az előbbiekben részletezett módon, a Jelentkezőtől beszerezze. A hozzájárulásnak ki kell terjednie arra, hogy a Társaság megszerezze az adatokat a munkaerő-közvetítőtől.

5.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjána Jelentkező önkéntes, előzetes és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A Társaságalapvetően nem kezel különleges személyes adatokat, azonban nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a pályázati folyamat során a Jelentkezők Különleges adatot osszanak meg magukról.

Figyelemmel az előzőekben kifejtettekre, amennyiben a Jelentkező különleges személyes adatot is megad, úgy a Különleges adatai vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján a Jelentkező kifejezett hozzájárulása.

A Jelentkező az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság hozzá közvetlenül, vagy munkaerő- közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

Az adatkezelés célja továbbá a Jelentkező álláspályázatának elbírálása, vagy ha ahhoz a Jelentkező külön hozzájárult, a Jelentkező jövőbeni foglalkoztatási lehetőségének vizsgálata.

5.4 AZ ADATKEZELÉSBEN HOZZÁFÉRÉSI JOGGAL RENDELKEZŐK KÖRE

Azálláspályázatok elbírálásában részt vevő munkavállalók, így különösen a HR Igazgató, Recruiter, HR Generalista, Recruitment gyakornok, valamint annak a szervezeti egységnek a vezetője, amelyhez a pozíció meghirdetésre került, – a rájuk vonatkozó munkajogi szabályokkal teljes összhangban – jogosultak a Jelentkező adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben

5.5 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

A személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése alapvetően a pályáztatási eljárás időtartamára terjed ki. Amennyiben a Jelentkező kerül kiválasztásra, a Jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatai az első munkanapjától számított legkésőbb 90 napon belül kerülnek anonimizálásra.

A nem felvett Jelentkezők személyes adatai az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül kerülnek anonimizálásra.

Amennyiben egy Jelentkező nem került felvételre, de kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság továbbra is megőrizze személyes adatait, a jövőben megüresedő – hasonló – pozíciókról történő értesítés érdekében, hozzájárulása alapján a Társaság a jelentkezéstől számított 2 évig őrzi meg adatait azért, hogy amennyiben a Jelentkező alkalmas lehet a későbbiek során egy adott munkakör betöltésére, a Társaság a hozzájárulása alapján megkereshesse. Ha a Jelentkező nem járul hozzá adatai megtartásához, a Társaság az adatait az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül anonimizálja. Amennyiben Ön ahhoz sem járul hozzá, hogy adatait anonimizáljuk, személyes adatait haladéktalanul, de legkésőbb az Ön erre irányuló kérését követő 30 napon belül töröljük.

Az anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását. Anonim adatok esetében olyan információkról van szó, amelyek nem teszik lehetővé a beazonosítást személy szerint egy bizonyos Jelentkezőre. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Jelentkező ezen adatok alapján nem beazonosítható.

Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

6. ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Név:

hrfelho.hu Kft.

Székhely:

1119 Budapest, Bártfai u. 15-17.

Cégjegyzékszám

01-09-322675;

Adószám

26296465-2-43

Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a http://hrfelho.hu/adatvedelem.htmllinken érhető el, ahol a Jelentkező tájékoztatást kaphat arról, hogy a rendszerbe történő regisztrációval összefüggésben milyen szerepet tölt be az Adatfeldolgozó az Adatkezelő toborzási folyamataiban.

A Jelentkező adatait a Társaság nem továbbítja, kivéve, ha a bíróság, az ügyész, a nyomozó, szabálysértési, vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresi a Társaságot.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI

A Jelentkező a felhasználói panelen keresztül adataihoz hozzáférhet, aktualizálhatja vagy törölheti azokat a rendszerből. A Jelentkező ezeken felül visszavonhatja hozzájárulását, továbbá véglegesen törölheti felhasználói fiókját.

7.1 Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés célja;
 • A Jelentkező személyes adatainak kategóriái;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
 • Amennyiben az adatokat nem a Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • A Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Társaságnak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Jelentkező ezt másként kéri.

7.2 Helyesbítéshez való jog

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

7.3 Korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • A Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • a Jelentkező hozzájárulásával,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül a Társaság köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

7.4 Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból a Jelentkező bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

A Jelentkezőt nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson, jogi kötelezettség teljesítésén, szerződés teljesítésén, létfontosságú érdek védelmén alapul.

7.5 Törléshez való jog

A Jelentkező kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. 

Ezenkívül az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;
 • A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Ha a Jelentkező a közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatai kezelése ellen tiltakozik, az adatokat törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának hiányában - került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést.

7.6 Adathordozhatósághoz való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • kérjea személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

7.7 Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Jelentkezőt ez a jog alanyi alapon illeti meg, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • a Jelentkező és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy

 • álláspontját kifejezze,
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az Érintett a 7. pontban felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társasághoz fordulni a 1134 Budapest, Váci út 31. címen, továbbá a dataprivacykpmghu@kpmg.hue-mail címen keresztül.

7.8 Jogorvoslathoz való jog

Minden Jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is[1]A GDPR hatályos szövege itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Miért válassz bennünket?


Évente akár 64 órányi szakmai és egyéni készségfejlesztő képzésen képezheted magad tovább.


Részmunkaidő és részleges otthoni munkavégzés, hogy egyensúlyban legyen a munkád és a magánéleted.


Nálunk fontos az egészség és a jó hangulat. Kollégáink gyakran járnak munka után közösen sportolni vagy neveznek be futóversenyekre, melyeket a cég finanszíroz.


Kollégáink 80% -a büszke arra, hogy nálunk dolgozik.


Évente 3 munkanapot szentelhetsz önkéntes tevékenységekre.


Ha kalandra vágysz, néhány év tapasztalat után kipróbálhatod magad a KPMG külföldi irodáiban is.


Pályakezdő teljes állásban dolgozó kollégáknak Apple iPhone és laptop mindenkinek az első napon, hogy stílusosan végezhesd munkádat.